CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM 86 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (28/7/1929-28/7/2015)

Quá trình hình thành và phát triển của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc. Trải qua các thời kỳ vẻ vang của cách mạng Việt Nam trong đấu tranh giành độc lập dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt đi đầu cùng với nhân dân cả nước viết lên trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lãnh đạo trong mọi thời kỳ cách mạng.

        Ngày 28/7/1929, tổ chức Công đoàn Việt Nam ra đời, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam, là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong 86 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng giai cấp và cùng với giai cấp công nhân xây dựng và phát triển đất nước bước vào thời kỳ CNH, HĐH.

        Sự ra đời của Công đoàn cách mạnh Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam. Trong cuốn “Đường Kách mệnh” Bác Hồ viết về tính chất nhiệm vụ tổ chức Công hội đỏ (nay là tổ chức Công đoàn Việt Nam) như sau: “Tổ chức công hội trước hết là để công nhân đi lại với nhau cho có cảm tình, hai là để nghiên cứu với nhau, ba là để sửa sang cách sinh hoạt của công nhân cho khá hơn bây giờ, bốn là để giữ gìn quyền lợi của công nhân, năm là để giúp cho quốc dân, giúp cho thế giới”.

Công đoàn Việt Nam ngày càng khẳng định là tổ chức chính trị xã hội của giai cấp công nhân của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại điện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người  lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền vận động người lao động học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.       

        Trong 86 năm qua, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt. Trong đó, việc vận động, tập hợp đông đảo công nhân, viên chức, lao động dưới ngọn cờ cách mạng do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo để có những đóng góp to lớn trong thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược; tổ chức và vận động công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần to lớn trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Công đoàn Đồng Nai ngày càng khẳng định được nhiệm vụ đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho CNLĐ

Là nơi tập trung nhiều khu công nghiệp, số lượng CNLĐ ngày một tăng lên. Trong 86 năm qua, Công đoàn Đồng Nai ngày càng phát triển và khẳng định rõ chức năng nhiệm vụ của mình trong việc bảo vệ quyền lợi người lao động. Cùng với đó, kịp thời chỉ đạo công đoàn cấp dưới bám sát cơ sở, xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, gần gũi với công nhân lao động. Đặc biệt, chú trọng việc thành lập cơ sở, phát triển đoàn viên công đoàn, nâng cao trình độ nhận thức, đào tạo, bồi dưỡng cho đoàn viên công đoàn, CNLĐ.. .

Điểm nổi bật nhất của hoạt động Công đoàn Đồng Nai và phong trào công nhân, viên chức, lao động trong thời kỳ đổi mới là “năng động, sáng tạo, đi đầu”. Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng giai cấp công nhân, đến cuối tháng 4 năm 2015, đã có 2.685 CĐCS với 565.567 đoàn viên/ 621.379 lao động. Nhờ sự quan tâm kịp thời của công đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh, công nhân lao động ngày càng nâng cao nhận thức, tay nghề làm việc. Đặc biệt, tỉnh nhà đã xuất hiện nhiều gương công nhân được đứng vào đội ngũ của Đảng, số còn lại nâng cao tay nghề trong lao động sản xuất bằng việc lao động giỏi, lao động sáng tạo và cải tiến kỹ thuật. Bên cạnh đó, công đoàn tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo cho CNLĐ, bảo vệ quyền lợi và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa tại doanh nghiệp.

Có thể nói Đồng Nai chính là nơi mà quan hệ lao động và cách giải quyết tranh chấp lao động linh động đã đóng góp nhiều kinh nghiệm cho cả nước. Nhận thức đúng trong việc xem tranh chấp lao động là tất yếu trong quá trình phát triển của nền kinh tế nhiều thành phần. Nhờ đó đã không hoang mang, lo lắng hoặc cứng nhắc trong suy nghĩ, hành động mà vận dụng cùng lúc nhiều phương pháp như giáo dục, tuyên truyền vận động, hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật (ký thỏa ước lao động tập thể, đại hội, nội quy) đến trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp, kiến nghị lập đoàn liên ngành.

Những năm gần đây, công đoàn các cấp đã không ngừng phát triển về số lượng lẫn chất lượng, ngày càng khẳng định được vai trò của mình trong việc đồng hành cùng người lao động vượt qua những khó khăn, thử thách để xây dựng giai cấp công nhân ngày một lớn mạnh. Theo đó, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện trong việc thu hút, tập hợp đoàn viên, người lao động (NLĐ) tích cực thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế – xã hội của địa phương. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã phát huy được vai trò, chức năng của mình trong việc tập trung hỗ trợ, tham gia tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công nhân lao động.       

        Bên cạnh đó, công đoàn Đồng Nai tiếp tục đồng hành vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp (DN) và chăm lo tốt đời sống CNLĐ. Cụ thể như kịp thời bám sát tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh ở các DN, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho NLĐ; tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn; tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn, NLĐ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

        Cùng với đó, công đoàn các cấp đã đẩy mạnh các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; phát động các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; cùng các ngành chức năng thực hiện công tác đào tạo nghề, thi thợ giỏi trong công nhân, lao động (CNLĐ); đặc biệt chú trọng công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS), xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, qua đó kiến nghị với chủ sử dụng lao động, cấp ủy, chính quyền các cấp chung tay giải quyết những quyền lợi chính đáng cho NLĐ. Kết quả đó có vai trò hết sức quan trọng của CĐCS trong các DN trong việc nắm bắt và phản ánh để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quan hệ lao động, giúp ổn định tình hình.    

        Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn, thách thức, có những mặt gay gắt hơn, nhưng bằng sức mạnh của sự đoàn kết, ý chí vượt khó, những hoạt động năng động, sáng tạo, phong phú, bền bỉ, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn đã phấn đấu hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Công đoàn các nhiệm kỳ đã đề ra, góp phần quan trọng trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Tỉnh nhà.

                       Công đoàn Đồng Nai  tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong thời kỳ đổi mới

               Hiện nay toàn Đảng, toàn dân ta đang thực hiện đường lối đổi mới toàn diện, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa bảo vệ Tổ quốc, nhằm mục tiêu đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

        Trong bối cảnh tình hình trong nước đang có nhiều thuận lợi, thời cơ và cũng có những khó khăn, thách thức, đòi hỏi tổ chức Công đoàn cần làm tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giai cấp, về Đảng Cộng sản Việt Nam và các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Công đoàn phải làm tốt hơn nữa chức năng của mình là đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho giai cấp công nhân, người lao động; cần chủ động liên hệ với chính quyền, ban giám đốc các doanh nghiệp phát động sâu rộng các phong trào cách mạng, động viên khuyến khích giai cấp công nhân tham gia các phong trào yêu nước; phối hợp cùng các ban, ngành liên quan trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, đội ngũ quản lý, đội ngũ kỹ thuật và công nhân có trình độ kỹ thuật cao; chú trọng đến việc đào tạo đội ngũ cán bộ Công đoàn có tâm huyết, trình độ, là chỗ dựa tinh thần của giai cấp công nhân lao động, đặc biệt là công tác giới thiệu cán bộ, đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp.

        Để tiếp tục thực hiện những mục tiêu đề ra, Công đoàn Đồng Nai đang xây dựng nhiều kế hoạch, đổi mới nội dung hoạt động để ngày càng khẳng định chức năng, nhiệm vụ của mình. Trong đó, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong mọi lúc, mọi mơi để làm sao CNLĐ  ngày càng  tin tưởng vào tổ chức công đoàn và coi đây là điểm tựa để CNLĐ yên tâm tập trung lao động đạt hiểu quả, nâng cao tay nghề cùng với doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu kinh tế, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày một phát triển.

                                                               

                                                                                        Huệ Trần

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014