Các Ban LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

DANH SÁCH
Các Ban LĐLĐ tỉnh Đồng Nai

STT

Họ và tên

Chức vụ

Địa chỉ mail

Điện thoại
I- BAN THƯỜNG TRỰC
1 Huỳnh Tấn Kiệt

Chủ tịch

kiethldld@dongnai.gov.vn

3847 266

0913 850147

0913 850147 

2 Đoàn Văn Đây

PCT- Thường trực

daydv.ldld@dongnai.gov.vn

3941 260

0918 097480

3 Hồ Thanh Hồng

PCT- 
Trưởng Ban Tổ chức

honght@dongnai.gov.vn

3847 049

0918 997011

4 Tăng Quốc Lập

PCT –

Trưởng Ban TGiáo

laptq@dongnai.gov.vn

3943408

0913873337

5 Nguyễn Phước Mạnh

PCT-

Trưởng Ban Nữ công

manhnp@dongnai.gov.vn

3942330

0918 744116

6 Nguyễn Thị Như Ý

PCT –

Trưởng Ban CSKT

yntn.ldld@dongnai.gov.vn

3941 263

0908 125 970

II- VĂN PHÒNG: 3847 738

1 Lê Hữu Hiền Phó Văn phòng hienlh@dongnai.gov.vn 0903859101
2 Nguyễn Văn Sáu Chuyên viên saunv@dongnai.gov.vn  
3 Nguyễn Đình Anh Khoa Quản trị khoanda@dongnai.gov.vn  
4 Nguyễn Minh Hoàng Chuyên viên hoangnmldld@dongnai.gov.vn  
5 Nguyễn Xuân Toàn Chuyên viên toannx.ldld@dongnai.gov.vn  
6 Nguyễn Bảo Gia Danh Chuyên viên danhnbg.ldld@dongnai.gov.vn  
7 Nguyễn Thị Vương Chuyên viên vuongnt.ldld@dongnai.gov.vn  
8 Trương Thị Thắm Nhân viên thamtt@dongnai.gov.vn  

III- BAN TỔ CHỨC: 3847 049

1 Võ Văn Còn Phó ban convv@dongnai.gov.vn 0918 497 467
2 Nguyễn Tấn Khanh Chuyên viên khanhntldld@dongnai.gov.vn  
3 Lê Thị Dung Chuyên viên dungnltldld@dongnai.gov.vn  
4 Nguyễn Thành Trung Chuyên viên trungnt.ldld@dongnai.gov.vn  
5 Trần Thị Minh Châu Chuyên viên Chưa tạo mail  
IV- BAN TÀI CHÍNH: 3846735
1 Trần Kim Thương Trưởng ban thuongtk@dongnai.gov.vn 0913 795146
2 Nguyễn Thị Thúy Phó ban thuyntldld@dongnai.gov.vn 01667483158
3 Lê Thị Tuyết Anh Kế toán anhltt@dongnai.gov.vn  
4 Phạm Thị Hạnh Kế toán hanhptldld@dongnai.gov.vn  
5 Lê Hải Yến Kế toán yenlh.ldld@dongnai.gov.vn  
V- BAN BẢO HỘ LAO ĐỘNG: 3941 261
1 Lê Thị Xuyến Chuyên viên xuyenlt@dongnai.gov.vn  
2 Nguyễn Thị Thơ Chuyên viên thont.ldld@dongnai.gov.vn  
VI- BAN NỮ CÔNG: 3941 262
1 Nguyễn Thị Kim Huệ Phó ban huentkldld@dongnai.gov.vn 0945 209208
2 Thái Thị Hồng Hạnh Chuyên viên hanhtth.ldld@dongnai.gov.vn  
3 Trần Thị Anh Thư Chuyên viên thutta.ldld@dongnai.gov.vn  
VII- VĂN PHÒNG UBKT: 3941 264
1 Nông Văn Dũng Chủ nhiệm UBKT dungnvldld@dongnai.gov.vn 0918 136275
2 Nguyễn Văn Thảo Chuyên viên thaonv@dongnai.gov.vn  
3 Nguyễn Việt Hoài Chuyên viên hoainv@dongnai.gov.vn  
4 Vũ Thị Hoa Chuyên viên hoavt.ldld@dongnai.gov.vn  
VIII- BAN CHÍNH SÁCH – PHÁP LUẬT: 3941 263,                    
1 Kiều Minh Sinh Phó ban sinhkm@dongnai.gov.vn 0919501111
2 Đinh Khắc Thiều Chuyên viên thieudk@dongnai.gov.vn  
3 Đặng Thị Thu Thủy Chuyên viên thuydttldld@dongnai.gov.vn  
4 Nguyễn Mạnh Chiến Chuyên viên chiennm.ldld@dongnai.gov.vn  
5 Mai Trọng Vũ Chuyên viên vumt.ldld@dongnai.gov.vn  
6 Phạm Minh Lưu Chuyên viên luupm.ldld@dongnai.gov.vn  
7 Nguyễn Hoàng Trung Chuyên viên trungnh.ldld@dongnai.gov.vn  
IX- BAN TUYÊN GIÁO: 3840 288
1 Trần Thanh Thắng Phó ban thangttldld@dongnai.gov.vn 0919.382615
2 Trịnh Đức Thắng Chuyên viên thangtdldld@dongnai.gov.vn  
3 Trần Thị Huệ Chuyên viên huett.ldld@dongnai.gov.vn  
4 Nguyễn Thị Phước An Chuyên viên anntp@dongnai.gov.vn  
5 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên hiennt2@dongnai.gov.vn  
6 Phạm Thanh Hà Chuyên viên   0918650865
X- CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC: 3842730
1 Phạm Thị Xuân Đào Chủ tịch daoptxldld@dongnai.gov.vn

01223936879

 

2 Lâm Văn Còn Phó ban conlv@dongnai.gov.vn

0913 859437

 

3 Lê Thị Giang Thảo Phó Chủ tịch thaoltg@dongnai.gov.vn 0988273269
4 Bùi Thị  Phương Mai Chuyên viên maibtp@dongnai.gov.vn  
XI- TRUNG TÂM TƯ VẤN PHÁP LUẬT: 3842739
1 Vũ Ngọc Hà Phụ trách TTTV PL havn@dongnai.gov.vn 0913868877
2 Lê Tấn Tý Chuyên viên tylt@dongnai.gov.vn  
3 Nguyễn T Huyền Trang Kế toán trangnth.ldld@dongnai.gov.vn  
4 Phạm Thế Phương Nhân viên phuongpt.ldld@dongnai.gov.vn  

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014