Sơ đồ hệ thống tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC LĐLĐ TỈNH ĐỒNG NAI

I- SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC LĐLĐ TỈNH ĐỒNG NAI:

II. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG TỔ CHỨC LĐLĐ TỈNH: