Cuộc thi tìm hiểu “Pháp luật lao động – Luật Công đoàn” trong CNVCLĐ tỉnh Đồng Nai năm 2015

Căn cứ kế hoạch số 107/KH-LĐLĐ ngày 09/02/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Đồng Nai về “Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật có liên quan đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong các loại hình doanh nghiệp năm 2015”, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành thể lệ cuộc thi viết tìm hiểu “Pháp luật lao động - Luật Công đoàn” trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2015 như sau:

          I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

          Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hiện đang làm việc trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, không phân biệt về trình độ, nghề nghiệp, tôn giáo, thành phần dân tộc đều có quyền tham gia dự thi.

          (Các thành viên Ban Tổ chức, Ban giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi).

          II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

Trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức cuộc thi ban hành về những nội dung của Bộ Luật lao động, Luật Công đoàn và các văn bản hướng dẫn thi hành (Đính kèm câu hỏi).

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết hoặc đánh máy bằng tiếng Việt.

III. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BÀI DỰ THI

1. Yêu cầu về nội dung

Đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa cho bài dự thi phải có chú thích rõ ràng.

Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để bịa đặt, xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục.

Trường vi phạm các quy định trên sẽ bị loại khỏi cuộc thi và tùy tính chất, mức độ sẽ chuyển cơ quan chức năng xử lý.

2. Yêu cầu về hình thức

Bài dự thi thực hiện bằng tiếng Việt, viết hoặc đánh máy trên giấy A4 font Times new roman – size 14; đánh số trang theo thứ tự, đóng thành quyển. Trang bìa bài dự thi ghi rõ họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; địa chỉ và chức vụ nơi công tác của người dự thi; chủ đề cuộc thi. Nếu gửi bằng đường bưu điện, ngoài phong bì của bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi tìm hiểu “Pháp luật lao động - Luật Công đoàn” trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2015.

Khuyến khích bài dự thi ngoài nội dung trả lời câu hỏi có phân tích, hình ảnh, tư liệu để chứng minh câu trả lời.

3. Số lượng bài dự thi

Mỗi cá nhân được tham gia 01 bài dự thi.

IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI

1. Thời gian tổ chức cuộc thi

- Thời gian nhận bài thi: Từ nay đến ngày 15/7/2015

- Thời gian chấm thi: Hoàn thành trước ngày 05/8/2015

2. Địa điểm nhận bài thi:

Ban Tuyên giáo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai (số 14, Hoàng Minh Châu, phường Hòa Bình, TP Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai)

Bài dự thi đóng quyển và file gửi về địa chỉ Email: tuyengiaoldld.dn@gmail.com

V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

1. Giải tập thể

- 01 giải nhất

- 02 giải nhì

- 03 giải ba

- 06 giải khuyến khích

2. Giải cá nhân

- 01 giải nhất

- 02 giải nhì

- 03 giải ba

- 10 giải khuyến khích

 

 

  • Hội nhà báo Đồng Nai phản đối Trung Quốc
  • Phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Đồng Nai
  • Người lao động: 08/08/2014